Kategori arşivi: Linux

Using Apache Bench for Simple Load Testing

ab -n 100 -c 10 http://www.yahoo.com/
ab -n 100 -c 10 http://127.0.0.1:8300/test.cfm > test1.txt &
ab -n 100 -c 10 http://127.0.0.1:8300/scribble.cfm > test2.txt &
Usage: ab [options] [http[s]://]hostname[:port]/path
Options are:
  -n requests   Number of requests to perform
  -c concurrency Number of multiple requests to make
  -t timelimit  Seconds to max. wait for responses
  -b windowsize  Size of TCP send/receive buffer, in bytes
  -p postfile   File containing data to POST. Remember also to set -T
  -T content-type Content-type header for POSTing, eg.
    'application/x-www-form-urlencoded'
    Default is 'text/plain'
  -v verbosity  How much troubleshooting info to print
  -w       Print out results in HTML tables
  -i       Use HEAD instead of GET
  -x attributes  String to insert as table attributes
  -y attributes  String to insert as tr attributes
  -z attributes  String to insert as td or th attributes
  -C attribute  Add cookie, eg. 'Apache=1234. (repeatable)
  -H attribute  Add Arbitrary header line, eg. 'Accept-Encoding: gzip'
    Inserted after all normal header lines. (repeatable)
  -A attribute  Add Basic WWW Authentication, the attributes
    are a colon separated username and password.
  -P attribute  Add Basic Proxy Authentication, the attributes
    are a colon separated username and password.
  -X proxy:port  Proxyserver and port number to use
  -V       Print version number and exit
  -k       Use HTTP KeepAlive feature
  -d       Do not show percentiles served table.
  -S       Do not show confidence estimators and warnings.
  -g filename   Output collected data to gnuplot format file.
  -e filename   Output CSV file with percentages served
  -r       Don't exit on socket receive errors.
  -h       Display usage information (this message)
  -Z ciphersuite Specify SSL/TLS cipher suite (See openssl ciphers)
  -f protocol   Specify SSL/TLS protocol (SSL2, SSL3, TLS1, or ALL)

Ssh Kodları

wget :bulunduğunuz dizine download etmenizi sağlar
ls : Dizinde bulunan herşeyi listeler.
ls -a : Gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
ls -l : Bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
tar -zxpf : Uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
tar -xpf : Uzantısı .tar olan dosyaları açar.
gunzip : Uzantısı .gz olan dosları açar.
cp : Dosyayı kopyalar.
mv : Bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar ya da dosya adını değiştirir.
mkdir : Yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
rmdir : Belirtilen dizini silmenizi sağlar.
rm : Dosya silmenizi sağlar.
rm -rf : Dizin silmenizi sağlar.
cd : Belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
cd .. : Bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd ~ : En üst dizine çıkmanızı sağlar.
pwd : O anda bulunduğunuz dizini görüntüler.
pico : Belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
ftp : Belirtilen siteye FTP bağlantısı sağlar.
lynx : Belirtilen siteyi görüntüler.
df : Harddisk istatistiklerini gösterir.
quota : Disk kullanımınızı gösterir.
uname : İşletim sisteminin durumunu gösterir.
whoami : Kendi bilgilerinizi gösterir.
who : Sunucuya bağlı olanları gösterir.
last : Hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
whereis : Belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
BitchX : IRC programını çalıştırır.
mail : Postalarınızı kontrol eder.
ps -x : Sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a : Sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux : Çalıştırılan işlemlerin CPU/RAM kullanımıyla gösterir.
kill Pid : numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 : Pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall : Belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
ee Gilardinho : Gilardinho isimli dosyayı açar
whatis : Belirtilen komutun açıklamasını verir.
man : Komut hakkında yardım görüntüler
passwd : Shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
vhosts ya da vhost : Sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(BNC için kullanabilirsiniz)
ip addr : Root makinada ip öğrenme
adduser login & chown mavigok /home/login & passwd pass1 , passwd pass2 : Root da hesap açmak
reboot : Sunucuya restart atar
service mysql restart : mysql restart atar
service httpd restart : apache ye restart atar
service httpd stop : Sitelere ulaşımı kapatır
apf -d ipadresi : verilen ipe ban atar
service apf restart : apf ye restart atar
netstat -n : sunucuya baglanan ipleri gösterir
netstat -a : sunucuya baglanan reseller ipleri gösterir(Proxy kullanmanız fark etmez her zaman gercek cıkış ipi görünür)
pico : ssh üzerinden text editor ile dosya içeriğini görme ve düzenlemeye yarar.
top : Sistem cpu kulalnımını gösterir.
uptime : Uptime Durumu
ee dosya adı.uzantısı : Bulunduğunuz dizindeki dosyayı düzenler (cd /usr/game… yapmanız gerekir)

IP Engelleme :

iptables -A INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

ip ban kaldirma :

iptables -X INPUT -s 85.159.54.48 -j DROP

syn olarak sunucuya aldigini saldiri adetini ve ipleri gösterme :

netstat -np | grep SYN_RECV | awk ‘{print $5}’ | cut -d. -f1-4 | cut -d: -f1 | sort -n | uniq -c | sort -n

sunucu özellikleri öğrenmek için yazmanız gereken :

dmesg

Linux Htop Kurulumu

Htop yazılımı linux kabuğunda çalıştırılan ‘top’ komutunun görünüm,kullanım ve detay olarak daha geliştirilmiş bir halidir. Kurulduktan sonra ‘htop’ komutu verilerek hoş bir arayüzle her cpunun kullanım yüzdesi, gerçek ram ve swap kullanım miktarı, uptime süresi, load değerleri, çalışan ve sleep konumundaki process sayıları ve processler renklendirilmiş olarak görülebiliyor.

En güzel özelliği ise çalışmasını sonlandırmak istediğiniz işlemlerin üzerine tıklayıp ardından alttaki seçeneklerden kill komutuna tıklayarak işlemi sonlandırabiliyorsunuz.

Programdan bir görüntü

Programın Kurulumuna geçiyoruz

Root olarak sunucumuza giriş yaptıktan sonra program rpm mizi sunucumuza çekiyoruz

wget http://dag.wieers.com/rpm/packages/htop/htop-0.4.1-1.0.rh8.dag.i386.rpm

Rpm mizi çalıştırıyoruz

rpm -ivh htop-0.4.1-1.0.rh8.dag.i386.rpm

Ve htop komutu ile çalıştırıyoruz…

kaynak Elazığlı168 http://www.r10.net/site-amp-server-administration/197715-htop-kurulumu-top-komutunun-gelistirilmis-versiyonu.html

CentOS Plesk de 587. Port Açmak

cd /etc/xinetd.d
cp smtp_psa smtp_additional
nano smtp_additional

Açıklan editorde  “service smtp” yazan yeri “service submission” şeklinde değiştirin.y

/etc/init.d/xinetd restart

Mail servisini yeniden başlatın. Ardından 587. port açık hale geliyor

Sunucu üzerindeki açık portları test etmek için ise,

netstat -an | grep LISTEN